Saturday, August 20, 2011

where my heart ever beats


女孩问男孩: “你每天都会想我吗?”

*男孩点了点头*

女孩又问: “... 每天最想我滴时候是在什么时候咧?”
...
男孩笑了说: “你猜... ^^”
女孩: “吃饭滴时候?”
男孩: “不是...”
女孩: “睡觉滴时候?”
男孩: “不是...”
女孩: “难过滴时候?”
男孩: “也不是...”
女孩: “你其实不想我... 对吧?”

*
男孩笑了*
把面容贴近女孩...

细声对她说:
每天我只有一个时间最想你
那就是我心脏在跳动滴时候

No comments:

Post a Comment